Sprintveien Borettslag

Les mer
Viktige nyheter:  
02.07.24 Denne nettsiden avvikles

Ny og gjeldende kommunikasjonsplattform fra og med 2. juli er Usbl sin plattform Bonabo. 

Liker du å få med deg nyhetssaker fra borettslaget? Kommunikasjon er viktig! At kommunikasjonsplattformen er trygg og ivaretar personvern og datasikkerhet er i dagens samfunn helt avgjørende. Styret har derfor vedtatt at kommunikasjon vil gå via USBL sin plattform «Bonabo»

Sandefjord, 2. juli 2024

Bonabo er en digital løsning for andelseiere utviklet og driftet av USBL. Bonabo inneholder mye nyttig informasjon både fra USBL og fra styret. Her finner du nyhetssaker og informasjon som publiseres av styret, samt dokumenter. Du kan også sende og motta meldinger, samt kommentere på nyhetssaker som publiseres av styret.

Bonabo kan benyttes på mobil/nettbrett via app'en ved navn "bonabo", eller via nettleser (PC/MAC) via nettsidene til USBL ( www.usbl.no )

Hvis du bruker Bonabo app’en vil du kunne motta varsler via app. Innstillinger for varslinger kan du velge på dine sider. Vær oppmerksom på at dersom du har reservert deg mot varsler fra USBL, vil vi ikke motta varsel om nye meldinger eller saker varsel til din epost eller sms. Da må du selv logge inn å se etter ny informasjon.

 

Du kan også sende vanlig epost til styret. Vær oppmerksom på at tidligere epostadresse er avviklet og at ny epostadresse er:

E-postadresse:           sprintveien@mittusbl.no

 

Styret har ikke tilgang til å endre informasjon inne på Bonabo som er knyttet til deg som andelshaver. Trenger du hjelp til å logge inn, eller bruke Bonabo kan du kontakte USBL sin kundeservice.

Kundeservice USBL Tlf. 22 98 38 00
(Mandag til fredag 08:30 -15:30)

 

Med vennlig hilsen
Styret i Sprintveien Borettslag

(Nb. Protokoll fra Generalforsamlingen og oppdaterte ordensregler kommer medio august.)

14. Valg 

Med bakgrunn i at borrettslagets to styremedlemmer (Rune Solberg og Hallgeir Abrahamsen) trekker seg fra sine verv midtveis i valgperioden, skal følgende verv i Sprintveien Borettslag besettes; 

•      14.1: Valg av styremedlem for 1 år 

•      14.2: Valg av styremedlem for 1 år 

•      14.3: Valg av styrets leder for 2 år 

•      14.4: Valg av to varamedlemmer til styret for 1 år 

•      14.5: Valg av leder og medlem til valgkomiteen for 1 år 

Valgkomiteen har følgende innstilling til Generalforsamlingen i Sprintveien Borrettslag; 

•      14.1: Valg av styremedlem for 1 år; 

                o      Som styremedlem, foreslås det nyvalg av Ingvild Barland, Sprintveien 30D 

•      14.2: Valg av styremedlem for 1 år; 

                o      Som styremedlem, foreslås det nyvalg av Bjørn-Erik Andresen, Sprintveien 30C 

•      14.3: Valg av styrets leder for 2 år 

                o      Som styrets leder, foreslås det gjenvalg av Laila Bjørnsen, Sprintveien 32E 

•      14.4; Valg av to varamedlemmer til styret for 1 år 

                o      Som vararepresentant til styret, foreslås det gjenvalg av Per Reidar Karlsen, 

                         Sprintveien 30F 

                o      Som vararepresentant til styret, foreslås det nyvalg av Anders Evason, Sprintveien 26A 

•      14.5: Valgkomiteen; 

                o      Leder; Undertegnede stiller seg disponibel til gjenvalg som leder av valgkomiteen 

                o      Medlem; Lene Sandnes, Sprintveien 32A

Kenneth Kristiansen 

Leder Valgkomiteen

Innkalling til Generalforsamling i Sprintveien Borettslag 2024 er i dag lagt i postkassene til andelseierne.

Med vennlig hilsen styret

Styret er kjent med at det er opprettet en lukket Facebookgruppe der kun et utvalg av borettslagets andelseiere og beboere er invitert til å delta.

Følgende er et sitat fra et av innleggene som omtaler styret: «Som vi alle vet, og har erfart i ulike grader, har vi et styre i borettslaget som mange ikke er helt fornøyde med. Nøkkelroller har vært fylt av samme person(er) i lang, lang, lang, lang, lang tid, og det drives hva jeg vil kalle et terrorregime her med ekstreme regler, aggressiv oppførsel fra styret i håndheving av disse reglene, fullstendig fravær av vilje- og evne til å kommunisere om noe som helst, og jevnt over et utdatert, arrogant og unødvendig autoritært styre.»

Et annet av innleggene følger opp med denne omtalen av styret: «Nå er jo akkurat det elektriske anlegget og elbil ladingen her et godt eksempel på dårlig beslutning og dårlig styrearbeid.»

Slike ytringer som er sitert innledningsvis er ikke med på å bygge opp under et godt bomiljø i borettslaget vårt.

Styret er kjent med hvem som har opprettet og administrerer Facebooksiden, og hvem som har skrevet innleggene. Administrator er ansvarlig for alle innlegg og kommentarer som blir publisert.

Styremedlemmer har i tillegg mottatt meldinger på sine private mobiltelefoner som oppfattes ubehagelige.

Styret oppfordrer til åpenhet og demokratiske prosesser rundt ønsker om endringer når det gjelder styreverv eller andre forhold, men dette må gjøres på en demokratisk måte via valgkomiteen og generalforsamlingen.

Sprintveien Borettslag driftes i henhold til vedtekter, ordensregler og vedtak fattet av generalforsamlingen. En av styrets oppgaver er å sørge for at dette håndheves og blir fulgt opp.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen     Hallgeir Abrahamsen          Rune Solberg

I henhold til lov om Borettslag varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt tirsdag 18. juni 2024 kl. 19.00 påTorp Hotel.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være levert skriftlig via e-post til styret@sprintveienborettslag.no, eller brev levert i postkassa til Hallgeir Abrahamsen i 24 C senest torsdag 30.05.2024.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
 • Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.

Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte.

Egen innkalling med dagsorden blir tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen.

Ta kontakt med valgkomiteens leder, Kenneth Kristiansen; kenneth@moenkristiansen.no, dersom du har forslag eller spørsmål i forbindelse med valg av medlemmer til styret.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag

Det kommer feiebil i morgen onsdag 8. mai for å feie og fjerne strøsand fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene.

Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene i kveld eller tidlig i morgen, slik at de ikke står i veien for feiingen.

Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, bort fra borettslagets fellesområder mens feiingen pågår.

Med vennlig hilsen styret

Styret har gjentatte ganger mottatt henvendelser med spørsmål om pris per kWt på elbil-lading fra enkeltbeboere, og velger derfor å sende ut en felles informasjon til alle.

Borettslagsloven §5-11 a gir andelseierne en rett til på visse vilkår; å etablere ladepunkt eller kreve at borettslaget legger til rette for ladepunkt.

Det er ikke gitt noen særbestemmelser i lov eller forskrift om hvordan kostnadene skal fordeles.

Det er uttalelser fra Kommunal- og distrikts departementet som peker i retning av at kostnadsfordelingen ved etablering av infrastruktur bør følge de alminnelige reglene om kostnadsfordeling i borettslag, det vil si en fordeling etter sameiebrøk eller etter fordelingsnøkkel i borettslagene. Dette vil innebære at kostnaden finansieres gjennom felleskostnadene.

Styret i Sprintveien Borettslag har fulgt dette i utgangspunktet, selv om dette ikke er juridisk påkrevd, ved at etableringen av infrastruktur (herunder oppgradering av strøm-forsyning) er dekket av borettslagets midler. Dette er en betydelig kostnad, så langt til fordel for «de få».

Utgifter til laderen og montering av denne er en utgift på andelseiers hånd, ikke borettslagets.

Det samme gjelder selvsagt strømkostnaden (forbruket).

I tillegg vil borettslagets kostnader til administrasjon/gebyrer mv fra leverandører, strømselskaper mv, nettleie for målerne (som belastes borettslaget), og avsetning til påregnelig vedlikehold måtte dekkes av de aktuelle andelseierne som har ladestasjon. Blant annet krever ladestasjonene EL tilsyn, helst årlig, av hensyn til HMS. Alt dette må dekkes inn ved fastsatt pris per kWt fra borettslagets styre.

Denne prisen styret i Sprintveien Borettslag har satt, først kr. 2,50 pr kWt, nå kr. 2,20 per kWt er godt innenfor median eller lavere enn borettslag og sameier det er naturlig å sammenligne seg med.

Styret tenker det er naturlig med en årlig evaluering av prisfastsettelse. Det vil ikke være aktuelt med noen løpende vurderinger og endringer av prisen utover dette.

Når det gjelder e-faktura for benyttet ladestrøm er det et privat forhold mellom den enkelte andelseier og dennes bankforbindelse.

 

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen             HallgeirAbrahamsen              Rune Solberg

  • Det kommer feiebil fra morgenen av onsdag 8. mai for å feie og fjerne strøsand fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene

 

  • Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene om kvelden tirsdag 7. mai eller tidlig om morgenen onsdag 8. mai, slik at de ikke står i veien for feiingen

 

  • Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, bort fra borettslagets fellesområder mens feiingen pågår

 

  • Sørg også for å koste strøsand fra eget inngangsparti ut i innkjørslene slik at alt blir tatt med og fjernet når feiebilen er her

 

  • Det er viktig at strøsanden ikke blir kostet ut på gresset eller i hauger i innkjørslene slik at feiebilen får med seg mest mulig

 

  • I forbindelse med brøyting har strøsand havnet på gressplenen ved siden av innkjørslene, sørg for at denne blir raket bort fra plenen og ut på asfalten for å kunne bli fjernet samtidig

 

  • Eventuell ekstra sand kan legges tilbake i strøsandkassene

 

 

Med vennlig hilsen styret

 

Laila Bjørnsen     Hallgeir Abrahamsen          Rune Solberg

HUSK: I morgen tirsdag 23. april blir det foretatt service på garasjeportene!

Bilen må flyttes ut av garasjen før kl 08.00.

Med vennlig hilsen styret