Sprintveien Borettslag

Les mer
15. oktober 2021

Informasjon fra styret

Dette skiltet kjenner alle som bor i Sprintveien Borettslag godt til.

Det står plassert ved innkjørslene til rekke 20, 22-24, 26-28 og 32 for å gjøre besøkende og beboere oppmerksom på at her er det parkering og innkjøring forbudt. Unntak fra regelen gjelder kun for rask av- og pålessing, noe som kommer tydelig frem i punkt 10 i ordensreglene for Sprintveien Borettslag:

«Kjøring innenfor borettslagets område skal begrenses til et minimum. Innkjøring er kun tillatt for av- og pålessing. Parkering for andelseiere, beboere og gjester skal kun foretas foran garasjene eller på de oppmerkede parkeringsplassene. Det er ikke tillatt å parkere eller lagre bobiler, camping-vogner, båter, varetilhengere eller anleggsbiler på borettslagets områder. Det er kun tillatt å lade kjøretøy, hybrid- og elbiler på godkjente ladestasjoner i garasjene. Garasjeporten skal alltid være lukket og låst.»

Ordensreglene gjelder for alle som bor, eller er på besøk, i Sprintveien Borettslag.

Likevel blir styret stadig gjort oppmerksom på at noen beboere ikke tar hensyn til denne ordensregelen. Det reageres på at det ofte blir parkert utenfor leilighetene og kjørt til og fra, også når det ikke er snakk om av- og pålessing.

Det forventes at det blir slutt på dette etter denne henvendelsen.

En av styrets oppgaver er å påse at borettslagets ordensregler blir fulgt. Det vil vi gjøre også når det gjelder punkt 10 i ordensreglene.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag


8. oktober 2021

Høstdugnad 2021

Det er i dag lagt ut informasjon om høstdugnaden i postkassene. I år er dugnaden lagt til uke 43 - fra mandag 25. til og med lørdag 30. oktober.  Containere  blir plassert ved innkjørslene til rekke 22/24 og rekke 26/28. Her blir de stående fra torsdag 21. oktober til fredag 5. november. Husk at disse kun er beregnet på hageavfall. Ikke plastsekker, blomsterpotter etc.

Det har blitt tradisjon å ha en opprydding på fellesarealene, på begge sider utenfor leilighetene og i egne hager etter skolestart om høsten. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige høstdugnaden.

Containere til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørselen til rekke 22/24 og rekke 32 fra mandag 6. september.

Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager, og vil eventuelt bli tømt etter behov i samråd med tillitsmennene og Ole-Jacob Hansen (950 26 207).

Eventuelt annet avfall fra fellesarealene eller egne hager som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene til rekke 22/24 og 26/28. Styret vil sørge for at dette avfallet blir kjørt bort etter oppryddingen.

NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containerne, de er kun beregnet på hageavfall!!

Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager.

Det er kjøpt inn ugressmiddel dersom noen ønsker å fjerne ugress fra belegningsstein foran boder og ved egne inngangspartier før høst-dugnaden. Ugresset kan også fjernes med høytrykkspyler eller eddik.

Ta kontakt med Ole-Jacob Hansen ved behov for ugressmiddel.

Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke.

Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter og andre skadedyr finner mat og gjemmesteder, og får anledning til å formere seg.

Lykke til med opprydningsarbeidet!!

Med vennlig hilsen styret


Beboere skal ikke utføre vedlikehold eller bytte olje på gressklipperne. Borettslaget har fått ødelagt flere gressklippere grunnet feil fylling av olje. Gi beskjed til styret dersom noe er galt med klipperen. 1. Klippo Comet S benytter seg av alkylatbensin – blå kanne, beregnet for 4-takt motorer. Oransje kanner er beregnet for 2-takt motorer - kantklippere og løvblåsere. Alkylatbensin er plassert ut i alle redskapsboder. 2. Rengjøring av gressklipper: Spyl undersiden av gressklipperen med hageslangen. Finn fram en oppvaskkost, eller annen egnet børste, og vask undersiden av gressklipperen, dersom du har gressrester som sitter fast. 3. Gressklipperen må alltid tippes med stativ ned i bakken så pluggen som sitter foran på motoren er det høyeste punktet ved rengjøring. Den må ikke legges på siden!!

En av styrets oppgaver er å vedlikeholde, oppgradere og forskjønne utearealene i borettslaget. Styret har ansvaret for fellesarealene i hele borettslaget, som består av 42 boenheter fordelt på 7 husrekker. Borettslaget disponerer store utearealer og grøntanlegg. Styret innhenter råd fra fagfolk til de ulike oppgavene som har med vedlikehold, oppgradering, trefelling og nyplanting før beslutninger tas og arbeidet igangsettes. Vedlikehold av fellesarealene dekkes gjennom felleskostnadene. Det er derfor viktig å se dette arbeidet under ett. Trefelling på fellesarealene igangsettes torsdag 27.mai Arbeidet vil gjennomføres torsdag 27. og fredag 28. mai. Henting av trevirke blir mandag 31. mai. Det er plukket ut noen trær som skal felles på ulike deler av fellesarealene. Arbeidet blir utført av Sivesind Trehjelp AS. • Eventuelle spørsmål og henvendelser rettes til Hallgeir Abrahamsen, ikke til de som jobber med trefellingen. • Beboerne må vise stor forsiktighet, holde avstand til arbeidet og respektere sperringer som settes opp. • Pass ekstra godt på barna disse dagene! Opparbeidelse av snuplass på enden av rekke 28 Av trafikksikkerhetsmessige hensyn, og for å unngå at plenen blir ødelagt foran rekke 28, er det opparbeidet en liten snuplass på enden av rekka. Arbeidet blir utført av Seim Maskin. Oldenborre i plenen ved rekke 26 og 32 Arbeidet med å reparere den ødelagte plenen etter oldenborre-angrepet vil bli igangsatt i neste uke. Arbeidet blir utført av gartnere fra EK-Hagesenter. Med vennlig hilsen styret Laila Bjørnsen Hallgeir Abrahamsen Andreas Storås Iversen

Forhåndsvarsel om generalforsamling og innmelding av saker til behandling Borettslaget vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 17. juni 2021. • Saker som ønskes behandlet må være levert skriftlig til styret, enten i postkassen til Hallgeir Abrahamsen i 24 C eller innsendt via epost til styret@sprintveienborettslag.no, senest den 25.05.21. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende: • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. • Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken. Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte. Innkalling med dagsorden og vedlegg blir tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen. Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag Laila Bjørnsen Hallgeir Abrahamsen Andreas Storås Iversen

30. april 2021

Vårdugnad 2021

Vårdugnaden på fellesarealene må i disse Korona-tider også i år tilrettelegges og gjennomføres på en annen måte enn tidligere. Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 fra mandag 10. til fredag 21. mai. HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall! • Det er en fordel om tillitsmennene i hver rekke planlegger, organiserer og fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres på fellesarealene i løpet av vårdugnaden. • For å gjøre avtaler om arbeidsfordeling kan det være greit med et rekkemøte i forkant av dugnaden. Rekkemøtene bør holdes ute. Husk å holde avstand! • Det er viktig at alle nye planter blir gjødslet og deretter vannet regelmessig fremover. • Plener skal rakes, gjødsles og vannes. • Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager. • Det skal gjøres en skikkelig lukejobb og etterfylles bark under alle hekker. • Husk å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved egne inngangspartier og foran søppel- og sportsboder. Ikke glem å rydde og rake på utsiden av hekkene mot veien, parkeringsplassene og langs gangstiene. • Evt. avfall fra fellesarealene som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene. • Området ved sportsbodene på gavlveggene tilhører fellesarealet. Personlige eiendeler og andre ting som er plassert her skal fjernes i løpet av vårdugnaden. • Slangetromlene skal på plass igjen etter vinteren. • I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter. Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt! • Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg. • Utemøblene på fellesarealene trenger kanskje en omgang med vask og evt. treolje eller beis etter vinteren. Dette arbeidet fordeles mellom andelseierne i de ulike rekkene. • Lekeapparatene bør etterses og evt. smøres før de igjen tas i bruk etter vinteren. • Dersom det er behov for vaskemidler, treolje, beis, smøreolje, jord eller bark bes tillitsmennene sende en melding til Andreas Storås Iversen (404 80 146). • Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på. I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget. Med vennlig hilsen styret

En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene torsdag 29. april fra kl. 08.00. Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service. Biler kan derfor ikke være parkert i garasjene når dette arbeidet utføres. Det betyr at du må flytte bilen ut av garasjen før kl. 08.00 denne dagen. Mvh styret

o Det kommer feiebil kl. 10.00 torsdag 15. april for å feie og fjerne strøsand og annet "rusk og rask" fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene. o Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene om kvelden onsdag 14. april eller tidlig om morgenen torsdag 15. april, slik at de ikke står i veien for feiingen. o Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, borte fra Borettslagets fellesområder mens feiingen pågår. o Sørg også for å koste strøsand og annet "rusk og rask" fra eget inngangsparti ut i innkjørslene slik at alt blir tatt med og fjernet samtidig. o Det er viktig at strøsand ikke blir kostet ut på gresset! Eventuell ekstra sand kan legges tilbake i strøsandkassene. Med vennlig hilsen styret

Det var planlagt feiing av fellesarealene torsdag 8. april. Firmaet som gjør jobben, har dessverre fått problemer med feiebilen. Dette gjør at vi utsetter jobben en uke. Styret kommer tilbake med informasjon om nøyaktig tidspunkt. Med vennlig hilsen styret