Sprintveien Borettslag

Les mer

Styret er kjent med at det er opprettet en lukket Facebookgruppe der kun et utvalg av borettslagets andelseiere og beboere er invitert til å delta.

Følgende er et sitat fra et av innleggene som omtaler styret: «Som vi alle vet, og har erfart i ulike grader, har vi et styre i borettslaget som mange ikke er helt fornøyde med. Nøkkelroller har vært fylt av samme person(er) i lang, lang, lang, lang, lang tid, og det drives hva jeg vil kalle et terrorregime her med ekstreme regler, aggressiv oppførsel fra styret i håndheving av disse reglene, fullstendig fravær av vilje- og evne til å kommunisere om noe som helst, og jevnt over et utdatert, arrogant og unødvendig autoritært styre.»

Et annet av innleggene følger opp med denne omtalen av styret: «Nå er jo akkurat det elektriske anlegget og elbil ladingen her et godt eksempel på dårlig beslutning og dårlig styrearbeid.»

Slike ytringer som er sitert innledningsvis er ikke med på å bygge opp under et godt bomiljø i borettslaget vårt.

Styret er kjent med hvem som har opprettet og administrerer Facebooksiden, og hvem som har skrevet innleggene. Administrator er ansvarlig for alle innlegg og kommentarer som blir publisert.

Styremedlemmer har i tillegg mottatt meldinger på sine private mobiltelefoner som oppfattes ubehagelige.

Styret oppfordrer til åpenhet og demokratiske prosesser rundt ønsker om endringer når det gjelder styreverv eller andre forhold, men dette må gjøres på en demokratisk måte via valgkomiteen og generalforsamlingen.

Sprintveien Borettslag driftes i henhold til vedtekter, ordensregler og vedtak fattet av generalforsamlingen. En av styrets oppgaver er å sørge for at dette håndheves og blir fulgt opp.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen     Hallgeir Abrahamsen          Rune Solberg

I henhold til lov om Borettslag varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt tirsdag 18. juni 2024 kl. 19.00 påTorp Hotel.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være levert skriftlig via e-post til styret@sprintveienborettslag.no, eller brev levert i postkassa til Hallgeir Abrahamsen i 24 C senest torsdag 30.05.2024.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
 • Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.

Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte.

Egen innkalling med dagsorden blir tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen.

Ta kontakt med valgkomiteens leder, Kenneth Kristiansen; kenneth@moenkristiansen.no, dersom du har forslag eller spørsmål i forbindelse med valg av medlemmer til styret.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag

Det kommer feiebil i morgen onsdag 8. mai for å feie og fjerne strøsand fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene.

Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene i kveld eller tidlig i morgen, slik at de ikke står i veien for feiingen.

Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, bort fra borettslagets fellesområder mens feiingen pågår.

Med vennlig hilsen styret

Styret har gjentatte ganger mottatt henvendelser med spørsmål om pris per kWt på elbil-lading fra enkeltbeboere, og velger derfor å sende ut en felles informasjon til alle.

Borettslagsloven §5-11 a gir andelseierne en rett til på visse vilkår; å etablere ladepunkt eller kreve at borettslaget legger til rette for ladepunkt.

Det er ikke gitt noen særbestemmelser i lov eller forskrift om hvordan kostnadene skal fordeles.

Det er uttalelser fra Kommunal- og distrikts departementet som peker i retning av at kostnadsfordelingen ved etablering av infrastruktur bør følge de alminnelige reglene om kostnadsfordeling i borettslag, det vil si en fordeling etter sameiebrøk eller etter fordelingsnøkkel i borettslagene. Dette vil innebære at kostnaden finansieres gjennom felleskostnadene.

Styret i Sprintveien Borettslag har fulgt dette i utgangspunktet, selv om dette ikke er juridisk påkrevd, ved at etableringen av infrastruktur (herunder oppgradering av strøm-forsyning) er dekket av borettslagets midler. Dette er en betydelig kostnad, så langt til fordel for «de få».

Utgifter til laderen og montering av denne er en utgift på andelseiers hånd, ikke borettslagets.

Det samme gjelder selvsagt strømkostnaden (forbruket).

I tillegg vil borettslagets kostnader til administrasjon/gebyrer mv fra leverandører, strømselskaper mv, nettleie for målerne (som belastes borettslaget), og avsetning til påregnelig vedlikehold måtte dekkes av de aktuelle andelseierne som har ladestasjon. Blant annet krever ladestasjonene EL tilsyn, helst årlig, av hensyn til HMS. Alt dette må dekkes inn ved fastsatt pris per kWt fra borettslagets styre.

Denne prisen styret i Sprintveien Borettslag har satt, først kr. 2,50 pr kWt, nå kr. 2,20 per kWt er godt innenfor median eller lavere enn borettslag og sameier det er naturlig å sammenligne seg med.

Styret tenker det er naturlig med en årlig evaluering av prisfastsettelse. Det vil ikke være aktuelt med noen løpende vurderinger og endringer av prisen utover dette.

Når det gjelder e-faktura for benyttet ladestrøm er det et privat forhold mellom den enkelte andelseier og dennes bankforbindelse.

 

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen             HallgeirAbrahamsen              Rune Solberg

  • Det kommer feiebil fra morgenen av onsdag 8. mai for å feie og fjerne strøsand fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene

 

  • Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene om kvelden tirsdag 7. mai eller tidlig om morgenen onsdag 8. mai, slik at de ikke står i veien for feiingen

 

  • Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, bort fra borettslagets fellesområder mens feiingen pågår

 

  • Sørg også for å koste strøsand fra eget inngangsparti ut i innkjørslene slik at alt blir tatt med og fjernet når feiebilen er her

 

  • Det er viktig at strøsanden ikke blir kostet ut på gresset eller i hauger i innkjørslene slik at feiebilen får med seg mest mulig

 

  • I forbindelse med brøyting har strøsand havnet på gressplenen ved siden av innkjørslene, sørg for at denne blir raket bort fra plenen og ut på asfalten for å kunne bli fjernet samtidig

 

  • Eventuell ekstra sand kan legges tilbake i strøsandkassene

 

 

Med vennlig hilsen styret

 

Laila Bjørnsen     Hallgeir Abrahamsen          Rune Solberg

HUSK: I morgen tirsdag 23. april blir det foretatt service på garasjeportene!

Bilen må flyttes ut av garasjen før kl 08.00.

Med vennlig hilsen styret

20. april 2024

VÅRDUGNAD 2024

Vårdugnaden på fellesarealene blir i år lagt til uke 18 (29. april - lørdag 4. mai)

Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørslene til rekke 22/24 og 26/28 fra torsdag 25. april til tirsdag 7. mai

HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall!!

·      En av dagene i dugnadsuken bør være felles for de ulike rekkene

·      Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager, krukker og blomsterkasser

·      I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter

Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt!

·      Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på

I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget

Med vennlig hilsenstyret

·       En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene fra morgenen av tirsdag 23. april.

·       Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service.

·       Biler kan derfor ikke være parkert i garasjene når dette arbeidet utføres.

·      Det betyr at alle må flytte bilene ut av garasjene før kl. 08.00 denne dagen!

 

 

Med vennlig hilsen styret

 

Laila Bjørnsen     Hallgeir Abrahamsen          Rune Solberg

Styret har vært i kontakt med feiervesenet og avdelingen for brann og sikkerhet i Sandefjord kommune angående tilbakemeldinger fra siste feierunde i og tidligere ettersyn/befaringer i borettslaget vårt.

I den forbindelse har feiervesenet bedt om skriftlig tilbakemelding med opplysninger fra hver enkelt andel med hensyn til ildsteder og ankomst til loft.

Ildsteder

Når det gjelder ildsteder må hver enkelt andel oppgi om de har ildsted eller ikke, eventuelt hvor mange og om de er i bruk eller ikke.

Tilgang til loft

Det er et krav at feieren skal komme seg trygt og sikkert opp på loftet i forbindelse med feiing. Minimums kravet er en aluminium stige i riktig lengde som kan festes i loftluka. Trestiger aksepteres ikke. Nedfellbar loftstige er det gunstigste, men er ikke et krav. Benytt tilbakemeldingsskjema som er lagt ut i postkassene innen onsdag 17. februar 2024!

Vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen        Rune Solberg

 • I forbindelse med værskifte, regn og snøsmelting oppfordrer styret hver enkelt andelseier til å sjekke kjellernedgangene for å unngå vanninntrengning.
 • Sørg for at snø og is fjernes foran kjellerdørene for å unngå at vann kommer inn via felles kjellertrapp og videre inn i leilighetene.
 • Om nødvendig, tett åpning under dørterskel inn til egen leilighet fra ytre kjeller.
              Med vennlig hilsen styret

              Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen      Rune Solberg