Ordensregler


 1. Andelseiere og beboere i Sprintveien Borettslag plikter å rette seg etter borettslagsloven, vedtekter, ordensregler, vedtak og retningslinjer fattet av generalforsamlingen og styret. Det er styrets ansvar å sørge for at alle retter seg etter de lover og regler som gjelder i borettslaget.

 2. Det skal være ro og orden i borettslaget mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Skal det foretas vedlikeholdsarbeider i andelene kan arbeidene holde på til kl. 21.00. Naboer som blir berørt skal alltid varsles i forkant. Respekter helgedagsfreden som gjelder fra kl. 17.00 på lørdager og hele søndagen.

 3. Dyrehold er tillatt i borettslaget. Det er båndtvang hele året på borettslagets eiendom. Det er ikke tillatt å legge ut mat til dyr og fugler på bakken eller på brett utenfor leilighetene eller på fellesarealene.

 4. Avfall og kildesortering skal gjennomføres i tråd med Sandefjord kommunes retningslinjer for avfallshåndtering. Pappesker og annen emballasje skal rives opp og flates ut for å spare plass. Store kolli og spesialavfall skal andelseierne selv frakte bort til miljøstasjonen. Andelseierne er ansvarlig for vask av matcontainere i henhold til rutiner og lister i de ulike rekkene. Det er ikke tillatt å sette søppel på gulvet i bodene. Søppelbodene skal alltid være ryddige.

 5. Andelseierne plikter å rydde opp og holde god orden på begge sider av leilighetene. Det kan tørkes tøy på stativ på balkong eller terrasse, men tørkestativet kan ikke være høyere enn rekkverket på balkongen eller terrassen.

 6. Andelseierne er ansvarlig for å holde sine inngangspartier og kjellernedganger fri for snø, samt å fjerne snø og is fra balkong og terrasse gjennom hele vintersesongen. Hver enkelt andelseier plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av sin leilighet, bod og garasje og gi styret beskjed dersom det er behov for eventuelle reparasjoner. Skader på borettslagets eiendom, bygninger, fellesareal og eiendeler påført av andelseiere eller andre beboere skal snarest repareres og bringes i orden for egen regning.

 7. Styret innkaller til dugnader etter behov. Det henstilles til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader. Det er ikke tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Gressklipping på fellesarealene utføres i henhold til rutiner og lister i de ulike rekkene.

 8. Alle utvendige endringer, installasjoner og tiltak på bygninger, fellesareal og i egne hager er søknadspliktige og skal være godkjent av styret før igangsettelse. Dette gjelder terrasser, plattinger, levegger, gjerder, porter, parabolantenner, markiser, varmepumper, lekestuer, drivhus, brannstiger og lignende. Ta kontakt med styret dersom det er tvil om ønskede endringer eller tiltak er søknadspliktige.

 9. Fremkommeligheten for uttryknings-kjøretøy, servicebiler, hjemmehjelp og lignende skal til enhver tid være ivaretatt på stikkveiene, innkjørslene og fellesarealet. Parkering foran leilighetene er ikke tillatt.

 10. Kjøring innenfor borettslagets område skal begrenses til et minimum. Innkjøring er kun tillatt for av- og pålessing. Parkering for andelseiere, beboere og gjester skal kun foretas foran garasjene eller på de oppmerkede parkeringsplassene. Det er ikke tillatt å parkere eller lagre bobiler, camping-vogner, båter, varetilhengere eller anleggsbiler på borettslagets områder. Det er kun tillatt å lade kjøretøy, hybrid- og elbiler på godkjente ladestasjoner i garasjene. Garasjeporten skal alltid være lukket og låst.

 11. Partytelt og trampoliner er sesongartikler som i sin helhet skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden og, eventuelt monteres opp igjen i forbindelse med vårdugnaden.

 12. Det grunnleggende prinsippet i borettslag er at eieren skal bruke boligen selv. En andelseier kan korttidsutleie boligen på døgn- og ukesbasis i inntil 30 dager innenfor et år. Utleieaktiviteten skal meldes skriftlig til styret og inneholde varighet/antall dager, navn og telefonnummer på de som leier boligen. Dette for å gi styret en bedre oversikt med hensyn til blant annet brannsikkerhet og HMS. Ytterste konsekvens ved å ikke følge styrets anmodning, blir å anse som mislighold av andelseiers forpliktelser overfor borettslaget.

       13. Klager, spørsmål og eventuelle forslag hva angår drift, skal rettes til styret skriftlig, enten til styret@sprintveienborettslag.no           eller pr. brev til styreleder. Dette gjelder også naboklager.


Sist endret: 01.jul 2021
Opprettet:  10.apr 2018