Styret


Generalforsamlingen i Borettslaget

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Etter lov om borettslag § 7-4 skal den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Borettslagets styre

Borettslaget eier betydelige verdier, og styret i borettslaget har stor myndighet. Å ha et tillitsverv i borettslaget innebærer ansvar og utfordringer. Styremedlemmene har taushetsplikt om personlige forhold de får kjennskap til gjennom sitt virke i borettslaget.

Styret består av:
Styreleder Laila Bjørnsen, 32E
Nestleder Hallgeir Abrahamsen, 24C
Styremedlem Ole-Jacob Hansen, 24B
Varamedlem Rune Solberg, 22D
Varamedlem Ole Alexander Gulbrandsen, 26B

Styrets arbeidsoppgaver

Etter lov om borettslag § 8-8 har styret vide fullmakter. Styret skal ha den daglige ledelsen av virksomheten i borettslaget. Ledelsen skal skje i samsvar med lover, vedtekter, ordensregler, retningslinjer og vedtak i generalforsamlingen. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til generalforsamlingen, eller der generalforsamlingen allerede har truffet et vedtak.

Eksempler på oppgaver for styret er:

 • Håndheve ordensregler, retningslinjer, vedtekter og generalforsamlingsvedtak
 • Styre økonomien
 • Sette opp budsjett
 • Gjennomgå regnskap
 • Fastsette felleskostnader
 • Refinansiere og ta opp lån
 • Arrangere dugnader
 • Vedlikeholde, oppgradere og forskjønne utearealene
 • Vedlikeholde og oppgradere bygningsmassen
 • Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner
 • Forberede og gjennomføre styremøter og generalforsamlinger
 • Føre protokoll fra styremøter og generalforsamlinger
 • Godkjenne nye andelseiere
 • Utarbeide årsmeldinger
 • Ta stilling til påbygningssøknader og andre søknader fra andelseierne
 • Følge opp forretningsførerkontrakt med boligbyggelaget

Sist endret: 22.jun 2021
Opprettet:  15.apr 2018