7. mai 2018

Forhåndsvarsel om generalforsamling

I henhold til lov om borettslag §7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt onsdag 13. juni 2018 kl. 19.00 på Sandefjord Motorhotell. Frist for innmelding av saker er onsdag 16. mai 2018. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker ber styret om følgende: - Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. - Forslagstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken. - Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingsbehandling, vil styret drøfte med forslagsstiller om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/ Eirik H. Ask, eirikask@gmail.com innen fristen 16.05.2018. Egen innkalling til generalforsamlingen med vedlegg vil i henhold til gjeldende regler sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling skal avholdes 13.06.18.