11. mai 2023

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Sprintveien Borettslag og innmelding av saker til behandling

I henhold til lov om Borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt tirsdag 20. juni 2023 kl. 19.00 på Torp Hotel.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være levert skriftlig via e-post til styret@sprintveienborettslag.no senest onsdag 31.05.2023.

Det gjøres oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.

• Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.

Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte.

Innkalling med dagsorden og vedlegg blir tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen