30. april 2024

Elbil-lading, pris per kWt

Styret har gjentatte ganger mottatt henvendelser med spørsmål om pris per kWt på elbil-lading fra enkeltbeboere, og velger derfor å sende ut en felles informasjon til alle.

Borettslagsloven §5-11 a gir andelseierne en rett til på visse vilkår; å etablere ladepunkt eller kreve at borettslaget legger til rette for ladepunkt.

Det er ikke gitt noen særbestemmelser i lov eller forskrift om hvordan kostnadene skal fordeles.

Det er uttalelser fra Kommunal- og distrikts departementet som peker i retning av at kostnadsfordelingen ved etablering av infrastruktur bør følge de alminnelige reglene om kostnadsfordeling i borettslag, det vil si en fordeling etter sameiebrøk eller etter fordelingsnøkkel i borettslagene. Dette vil innebære at kostnaden finansieres gjennom felleskostnadene.

Styret i Sprintveien Borettslag har fulgt dette i utgangspunktet, selv om dette ikke er juridisk påkrevd, ved at etableringen av infrastruktur (herunder oppgradering av strøm-forsyning) er dekket av borettslagets midler. Dette er en betydelig kostnad, så langt til fordel for «de få».

Utgifter til laderen og montering av denne er en utgift på andelseiers hånd, ikke borettslagets.

Det samme gjelder selvsagt strømkostnaden (forbruket).

I tillegg vil borettslagets kostnader til administrasjon/gebyrer mv fra leverandører, strømselskaper mv, nettleie for målerne (som belastes borettslaget), og avsetning til påregnelig vedlikehold måtte dekkes av de aktuelle andelseierne som har ladestasjon. Blant annet krever ladestasjonene EL tilsyn, helst årlig, av hensyn til HMS. Alt dette må dekkes inn ved fastsatt pris per kWt fra borettslagets styre.

Denne prisen styret i Sprintveien Borettslag har satt, først kr. 2,50 pr kWt, nå kr. 2,20 per kWt er godt innenfor median eller lavere enn borettslag og sameier det er naturlig å sammenligne seg med.

Styret tenker det er naturlig med en årlig evaluering av prisfastsettelse. Det vil ikke være aktuelt med noen løpende vurderinger og endringer av prisen utover dette.

Når det gjelder e-faktura for benyttet ladestrøm er det et privat forhold mellom den enkelte andelseier og dennes bankforbindelse.

 

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen             HallgeirAbrahamsen              Rune Solberg